20 Aralık 2011 günü TBMM’de  “Ermeni katliamı yok diyene ceza” yasası çıkaran Fransa’yı kınayan bir karar alınmış, Meclisteki 3 parti ittifak halinde kararı desteklemiş, dördüncü parti olan BDP milletvekilleri oturuma katılmamışlardı. Yine Ermenilerin Hocalı’da Azeri kardeşlerimize yaptıkları katliamı kınayan TBMM ortak bildirisine de HDP hiçbir zaman imza koymamıştır. Bunların yanında, HDP dahil, PKK paralelinde kurulan hiçbir siyasi parti yöneticisi ya da milletvekilinin Ermenistan aleyhinde herhangi bir eleştiride bulunduğu görülmemiştir.
Terör örgütüne karşı yıllardır sürdürülen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen teröristler arasında çok sayıda Ermeni olduğu tahmin edilen sünnetsiz kişilerin bulunduğu da sürekli kayıtlara geçmektedir. İşte Türkiye’yi hedef alan tüm eylemlerin altında, Ermeni Taşnaksutyun Partisi ile Kürt cemiyeti Hoybun arasında 1928 yılında Halep’te İngiliz ve Fransızların gözetiminde imzalanan anlaşma yatıyor.
HOYBUN, FRANSA VE İNGİLTERE TARAFINDAN KURDURULDU
5 Ekim 1927 tarihinde Lübnan’ın Bihamdun kasabasında geniş çaplı bir kongre yapılarak Hoybun Cemiyeti kurulmuştur. Asıl amaç, İngiltere ve Fransa’nın bölgedeki çıkarlarını korumaktır. Kürtçe benlik anlamına gelen “hoybon” ile Ermenice Ermeni Yurdu anlamına gelen “haypun” kelimelerinden esinlenerek kurulan Hoybun Cemiyeti, İngiltere’nin Irak Olağanüstü Komiser Yardımcısı Edmons’un organize ettiği Revandiz Kaymakamı Seyit Taha’nın evinde yapılan 3 toplantı ile şekillenmiştir. 5 Ekim 1927 günü Lübnan’ın Bihamdun kasabasında yapılan geniş katılımlı bir kongrede de Hoybun Cemiyeti resmen kurulmuştur.
Kuruluş hazırlıklarına Irak’ta İngilizlerin kontrolünde başlanan Hoybun Cemiyeti’nin esas kuruluş kongresinin Fransa’nın kontrolünde ve Ermenilerin güçlü olduğu bir bölgede yapılması, cemiyette hem Ermenilerin ağırlıklarını hissettirmeleri hem de Fransızların kontrolüne doğru kayması olarak yorumlanır. Kongrede cemiyetin başkanlığına Celadet Ali Bedirhan seçilmiştir. Merkez heyeti üyeliklerine ise, Süreyya Bedirhan, Kamuran Ali Bedirhan, Memduh Selim, Nizamettin, Tevfîk Cemil, Haso Ağa, Mustafa Bozan, Halil Rahmi, Cesim Ağa (Şihnu) Şerif, İbrahim ve Emin Ali Ağa seçilmişlerdir. Cemiyetin Başkanı genellikle Vahan Papazyan olarak bilinmesine rağmen, Papazyan, Hoybun Cemiyeti nezdinde Taşnakların olağanüstü temsilcisi olarak görev yapmıştır.
HOYBUN’UN AMACI: TÜRK KÜRDİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI
Kongrede; Hoybun Cemiyeti’nin amacı “Türk Kürdistan’ın bağımsızlığı olarak”tespit edilmiş, Türkiye’nin dışındaki “hiçbir millet ve devlete karşı aleyhtar ve tecavüzkâr bir vaziyet almamayı şiarı ittihaz eylemiştir” denilmektedir. İran devletine, Irak ve Suriye’deki Arap halkına ve onların himayecileri olan İngiliz ve Fransızlara karşı dostane bir tutum takınmayı ve sonra da aynı kadere sahip olan Ermenilerle dostluk kurarak ortak düşmana karşı işbirliği yapmak, Ermenistan ve Kürdistan’ın bağımsızlıklarının toprak bütünlüklerinin karşılıklı olarak kabul edilmesi, temel prensip olarak ilan edilmiştir. Daha kuruluş aşamasında fikir ve eylem birliği yapan Hoybuncularla Taşnak Ermenilerinin bu dayanışması görüldüğü gibi cemiyetin amaç ve ilkelerine de aynen yansımış, 21 Haziran 1928 tarihinde Halep’te bir ittifak yaparak bu durumu resmileştirmişlerdir. Hoybun Cemiyeti Başkanı Celadet Ali Bedirhan ile Taşnakların Cemiyet nezdinde temsilcisi olan Vahan Papazyan arasında Türkiye’ye karşı Halep’te yapılan bu ittifak, Suriye Başbakanlığı’na yazılan 18.7.1929 tarihli gizli raporda ana hatlarıyla ortaya çıkmıştır. 
TAŞNAK VE HOYBUN ARASINDAKİ GİZLİ ANLAŞMA
Taşnak ve Hoybun arasında varılan anlaşma ve bazı önemli maddeler şöyle ortaya konulmuştur: “İmzalayan taraflar olarak, Sayın Vahan Papazyan, Taşnaksutyun Partisi’nin tam yetkili delegesi olarak bir yandan ve tümü Kürt Cephesi’nin merkez komitesi üyeleri olan Palu’dan Şeyh Ali Rıza Efendi, Dr. Şükrü Sekban bey, Barazi Aşireti’nin lideri Mustafa Şahin bey, Heverka aşireti lideri Haco ağa, Raman aşireti lideri Emin ağa, Süleymaniye’den Kerim Rüstem bey, Van’dan Memduh Selim bey ve Celadet Ali Bedirhan bey diğer yandan iki halkın birbirine karşı duyduğu çok sağlam kardeşlik duygularını göz önüne alır. Taraflar aşağıdaki maddeleri kapsayan politik ve askeri işbirliği anlaşmasını imzaladıklarını beyan ederler.
¥ Madde 1 – Her iki taraf bağımsız bir Kürdistan’ın ve birleşik bir Ermenistan’ın kurulma hakkını karşılıklı olarak tanıyarak bu hakkın savunması için mümkün olan her türlü imkânı kullanarak birbirinin yardımına koşmayı kabul etmektedirler.
¥ Madde 2 – Her iki taraf hangi toprakların Ermenilere, hangilerinin Kürdistan’a ait olacağına bakmaksızın ve sadece iki ülkenin kurtuluşunu temel amaç edinmiş olarak ortak düşmana (Türkiye) karşı savaşmaya devam edeceklerdir.
¥ Madde 3 – Mevcut anlaşma imza sahibi taraflar arasında, ortak düşman Turani – Türk öğesine karşı savunma ve saldırı işbirliği paktı olduğundan hangisi söz konusu düşmanın saldırısına uğrarsa diğer taraf saldırıyı püskürtmek için tek başına veya saldırıya uğramış tarafla birlikte hareket edeceğini kabul etmektedir.
¥ Madde 5 – Taşnaksutyun partisi, sahip olduğu organları aracılığı ile Avrupa ve Amerika kamuoyu ve politik çevrelerinde Kürt sorununun lehinde propaganda yapmaya ve aynı zamanda her türlü Turani-Türk provokasyon ve propagandasına karşı mücadele edeceğine söz vermektedir.
¥Madde 8 – Her iki taraf arasında ilişkiyi düzenli kılmak, gerekli görüldüğü takdirde Hoybun’un merkez komitesinin alacağı kararlara katılma, diğer tüm işlerde komiteye yardımcı olmak ve sıkı bir işbirliğini sağlamak amacıyla Taşnaksutyun Partisi’nin bir temsilcisi Kürt ulusal cephesi Hoybun’un merkez komitesi üyeleri arasında sürekli bulunacaktır. (Bu maddenin hâlâ uygulandığı, PKK yönetim kadrosunda öteden beri Ermenilerin bulunduğu gerçeğiyle anlaşılmaktadır)
¥ Madde 9 – Taşnaksutyun partisi ve Kürt ulusal cephesi Hoybun, Ermenistan ve Kürdistan’ın kendilerine ait toprakları üzerinde bağımsızlıklarının tanınmaması nedeniyle Türkiye ile savaş içinde olduklarını kabul ederler.
¥ Madde 10 – İki tarafın hazırladığı rapor gereğince Taşnaksutyun partisi askeri gücünü eylem (operasyon) halindeki Kürt güçlerine katacak ve söz konusu eylemler için gerekli olan silah ve mühimmatı sağlamaya çalışacaktır.
¥ Madde 14 – Taraflar kendilerine verilecek toprak miktarına göre paylarına düşecek kamu borçlarını ödemeyi kabul edeceklerini taahhüt etmektedirler. Aynı şekilde taraflar, yabancıların madenler ve demiryolu üzerindeki daha önce kabul edilmiş tüm imtiyazlarını tanıyacaklarını kabul etmektedirler. (İngiltere, Fransa ve ABD için koyulan madde)
¥ Madde 17 – Kendi özgürlük ve bağımsızlıkları için sürdürdükleri ortak savaş sona erinceye kadar mevcut anlaşma her iki ülke arasındaki tüm ilişkileri düzenleyecektir. Bu anlaşmada yapılacak her türlü ekleme ve değiştirmenin iki tarafın onayı ile olması zorunludur.
¥ Madde 19 – Bu anlaşma Fransızca yazılmış olup iki nüshadan oluşmaktadır.
 TERÖR FAALİYETLERİ TÜRKİYE’YE KARŞI YAPILAN ANLAŞMANIN GEREĞİ
Anlaşma sonrası Türkiye’ye karşı ilk faaliyetler 1930 yılında yapılmıştır. Hoybun Cemiyeti tarafından 1930 yılı Ağustos ayında Doğu Anadolu’da bildiriler dağıtılmış, propagandalar yapılmış ve halk isyana davet edilmiştir. İran’a sığınmış aşiretlerden Kör Hüseyin Oğulları ve Yusuf Abdal’ın Hoybun ve Taşnak desteği ile donattığı 110 atlı Haydaranlı bölgesine, Çelikanlı Halit Ağa 100 atlısı ile Çığlı köyüne sızmış ve Belikanlılar aşireti de sınırın 3 km. yakınında çadır kurmuştur. 5 Temmuz- 11 Ağustos 1930 günleri arasında yürütülen Zeylan Harekâtı ile isyan bastırılmış ve ele geçen 34 isyancı, 22 Mayıs 1932’de Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanarak ölüm cezasına çarptırılmıştır.         
 1970’LERDE SAHNEYE ASALA ÇIKTI
1970’li yıllarda Türk Dışişleri mensuplarına yönelik kanlı eylemler gerçekleştiren Ermeni ASALA terör örgütü sahneye çıkmış ve 1984’e kadar 42 Türk Diplomatını şehit etmiştir. Taşnak ve Hıncak örgütleri bu yeni terör döneminde terörü hazırlamış, organize etmiş ve daha geniş alanlara yayılmasını ve hedeflerin çeşitlenmesini sağlamıştır.

MUHAMMED KUTLU / ANKARA -