Bakanlığın yayımlamış olduğu kılavuz tüketicilere, elektronik ticaret sektörü ve bütün kesimleri kapsamaktadır. Dolayısı ile kılavuzun detayları büyük bir kesim tarafından merak konusu oldu. 

Ticaret Bakanlığı Açıkladı!

Ticaret Bakanlığı büyük bir kitleyi kapsayan tüketici değerlendirme hakkında kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuzun detayları merak konusu oldu. Kılavuzun ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar yer almaktadır. 

Kılavuzda amaç “Bu Kılavuzun amacı, tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermektir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kapsama baktığımız zaman “(1) Tüketici değerlendirmelerine ilişkin Reklam Kurulunun yaklaşımını yansıtan bu Kılavuz, satıcı ve sağlayıcılar ya da aracı hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mal veya hizmete ve bunların yan sözleşmelerine ilişkin internet ortamında yapılan tüketici değerlendirmelerini kapsar. (2) Bu Kılavuz hükümleri, esas faaliyet alanı internet ortamında bir mal veya hizmete ya da o mal veya hizmetin satıcı veya sağlayıcılarına ilişkin tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına imkân sağlamak olan şikâyet platformlarında yayınlanan değerlendirmeler hakkında da uygulanır. (3) Bu Kılavuz hükümleri; a) Bir satıcı ya da sağlayıcı adına hareket etmeyen gerçek ve tüzel kişilerce kendine ait internet ortamında yapılan ve bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcıya ilişkin edinilen deneyim hakkında bilgi verme niteliği taşıyan tüketici değerlendirmelerine, b) Tüketici işlemi kapsamında olmayan satın alma ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelere uygulanmaz. Örneğin, bir gerçek kişinin seyahat ile ilgili deneyimlerini paylaştığı kendine ait blog sayfasında yer alan ulaşım, konaklama, yeme içme hizmetleriyle ilgili değerlendirmeler bu Kılavuz kapsamı dışındadır. Benzer şekilde, kişilerin herhangi bir konu hakkında fikir alışverişi veya bilgilendirme yapmasına yönelik forum ve benzeri platformlarda yer alan değerlendirmeler bu Kılavuz kapsamı dışındadır” şeklindedir. 

Aldatıcı Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaya Ceza!

Tüketici değerlendirme hakkında yayımlanan kılavuzda dayanak “(1) Bu Kılavuz, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci, 62 nci, 63 üncü ve 84 üncü maddelerine, 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 12/09/2023 tarihli ve 337 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır” şeklindedir. 
Tanımlar kısmında “(1) Yönetmelikte yer verilen tanımlara ilave olarak bu Kılavuzun uygulanmasında; a) Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi, b) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, c) Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi, ç) Reklam Kurulu: 6502 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu, d) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, f) Tüketici değerlendirmesi: Satın alınan bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin tüketiciler tarafından internet ortamında yapılan her türlü tüketici deneyimini belirten ifade, onay ve derecelendirme uygulamalarını,  g) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi, ğ) Yönetmelik: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğini, ifade eder” bilgilerine yer verilmiştir. 

Genel ilkeler ve tüketicinin bilgilendirilmesi kılavuzda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.