4/C'li personel ile ilgili önemli düzenleme! Büro görevlisi olacak

31 Mart 2018 Cumartesi 13:57
Bu haber 4543 kez okundu

4Cli Personelin 4B ye Geçişinde Eğitim Durumu Gözönüne Alınacak

4/C'li personel ile ilgili önemli düzenleme! Büro görevlisi olacak
 4Cli Personelin 4B ye Geçişinde Eğitim Durumu Gözönüne Alınacak

Bugünkü resmi gazetede yapılan düzenleme ile 4 c li personellerin 4 b li kadrolara atanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Daha önce özelleştirme sonucunda kamu kurumlarında eğitim durumları dikkate alınmaksızın tamamı 4 c li olarak çalışan personellerin;

4 B li kadrolara atanmalarında eğitim durumları göz önüne alınarak, atanma tekliflerinin ise, İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi ünvanlı pozisyonlara olacağına yapılan düzenlemede yer verildi. 4/C'li personelin 4/B'li pozisyonlara geçirilmesine dair Resmi Gazetede yayımlanan Kararı bugün haberlerimizde vermiştik.(ulaşmak için tıklayınız)

Düzenlemenin ilgili bölümü ise şu şekilde;

(SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR)

........

'.....Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Mayıs ve Ekim aylarının ilk işgünü itibarıyla vc her dönem için tek liste halinde ekli 2 sayılı Bildirim Formunu kullanmak suretiyle yazılı ve elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu madde hükümlerinden yararlanamaz.
Sözleşmeli personel olarak atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, sözleşmesini feshedenler, askerlik hizmeti ve doğum dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarında yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren veya erdirilenler başvuru yapamaz ve ikinci kez bu madde hükümlerinden faydalanamaz.
Yüzde ellinin üzerinde kamu payına sahipken özelleştirme programına alman kuruluşlarda, programa alınma tarihi itibarıyla sözleşmeli personel olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu payı yüzde ellinin altına düşecek şekilde özelleştirilen kuruluşlarda, ilk bildirimde yer alıp sözleşmeli personel olma vasfım devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir. Söz konusu kayıtlar her iki kurum tarafından saklanır.

Bu kapsamda bildirilen personelin atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca DPB e-uygulama üzerinden iletilen talepler esas alınarak; bildirimi takip eden altmış gün içerisinde kura usulü ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarma yapılır. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Devlet Personel Başkanlığınca resen aynı usul ile atama teklifi yapılır.

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır.

Kaynak : SGK Rehberi
Anahtar Kelimeler GörevBüro4c

Yorum Gönder

@name x