Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren 7099 sayılı Kanuna göre tüm belediyelere e-belediye sistemi kullanma zorunluluğu getirildi.

E-belediye sistemini, İçişleri Bakanlığı kuracak.

Kanun hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanlığı e-belediye sistemini kurduğunu ilan etmesinin ardından tüm belediyeler 1 yıl içinde sistemi kullanmaya başlayacak.
İŞTE KANUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanır.

e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 17- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Belediyeler, e-Belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlar.

Benzer sistemi kullanan belediyeler, sistemlerinde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan verileri e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktarır. İçişleri Bakanı, gerektiğinde bu süreyi bir katına kadar uzatabilir."

MADDE 34- Bu Kanunun;

a) 2 nci, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri 15/3/2018 tarihinde,

b) 17 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra,

c) diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Memurlar.Net - Özel